Strona domowa
O programie
Szkoły w programie
Informator o słuchu
Badanie słuchu
Aktualności
Archiwum
 

Zasadniczym celem Program jest wykrycie zaburzeń słuchu,
które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania
się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.


Kontakt
skrining@ifps.org.pl
tel. 22 356 03 95
 

Badanie słuchu

Podczas badania słuchu dziecko ma założone na głowę słuchawki. Osoba przeprowadzajšca badanie wysyła z audiometru dŸwięki o różnej barwie (niskie, œrednie, wysokie) i głoœnoœci. Zadaniem dziecka jest naciœnięcie przycisku, który trzyma w dłoni, gdy usłyszy dŸwięk. W ten sposób dowiadujemy się czy dziecko słyszy okreœlone dŸwięki. Wyznaczenie najniższego natężenia dŸwięku, przy którym dziecko sygnalizuje jego słyszenie pozwala wyznaczyć próg słyszenia.

 

Zgoda na badanie

Badania słuchu wykonywane w ramach programu wymagajš zgody rodziców bšdŸ opiekunów dziecka. Do tego celu służy załšczony formularz "Zgoda na badania przesiewowe słuchu". Formularz ten należy przekazać rodzicom/ opiekunom dziecka do podpisania. Po podpisaniu, formularze powinny zostać przekazane za poœrednictwem nauczycieli do sekretariatu szkoły. W dniu badania formularze zostanš przekazane "badaczom".

Ankieta Audiologiczna

Wypełnienie tej ankiety nie jest obligatoryjne, ale informacje w niej zawarte sš ważne dla lekarza, który będzie analizował wyniki badań słuchu wykonane u dziecka. Prosimy rodziców/ opiekunów o jej wypełnienie i przekazanie wraz z formularzem zgody na badania do nauczycieli.
 

 

 


 

 


 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  |  Biuro Polityki Zdrowotnej u.m. st. W-wy  |  Mazowieckie Kuratorium Oświaty  |  Polskie Towarzystwo Naukowe ZSGiKJ