Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy

Link o strony głównej
Strona główna
O programie
Badanie słuchu
Aktualności
Pytania i odpowiedzi
Kontakt
 

Zasadniczym celem Program jest wykrycie zaburzeń słuchu,
które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania
się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.

 

Powszechne badanie przesiewowe pozwalają na wczesną diagnozę zaburzeń słuchu, umożliwiając tym samym szybkie podjęcie leczenia i wyeliminowanie lub zminimalizowanie negatywnych konsekwencji, które wiążą się z tego typu dysfunkcją.

Zasadnicze cechy programu

Cele Programu

 • Zminimalizowanie negatywnych następstw zaburzeń słuchu;
 • Ocena częstości występowania szumów usznych;
 • Objęcie opieką terapeutyczną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu pochodzenia centralnego
 • Zwiększanie wiedzy i podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zaburzeń słuchu - przyczyn, skutków, możliwości wykrycia i terapii, wśród dzieci i ich rodzin oraz personelu szkolnego.
 • Szerszenie wiedzy na temat profilaktyki uszkodzeń słuchu i higieny słuchu

Warunek udziału w Programie

 • Wypełnienie i podpisanie deklaracji przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Zakres badań

 • Ankieta medyczna
 • Audiometryczne badanie słuchu w zakresie częstotliwości 500-8000 Hz;
 • Skala zachowań słuchowych (SAB) oceniająca wyższe funkcje słuchowe

Osoby prowadzące badania

 • Przeszkoleni, certyfikowani badacze (logopedzi, audiolodzy)

Realizator Programu

 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

Organizacja badań przesiewowych

 • Badania wykonywane są na terenie szkoły, w wyznaczonych cichych pomieszczeniach, w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.

Termin wykonania badań przesiewowych

 • Od września do końca listopada przez 3 kolejne lata (2020-2022)

Urządzenia wykorzystywane do badań

 • Platforma Badań Zmysłów - audiometr przesiewowy

Gromadzenie wyników

 • Wyniki przesyłane są za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia do centralnej bazy danych zabezpieczonej przed nieautoryzowanym dostępem.

Analiza i opis wyników badań

 • Lekarze specjaliści z zakresu audiologii i laryngologii z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu;
 • Rodzice lub opiekunowie wszystkich zbadanych uczniów otrzymują pisemną informację o wyniku badania przesiewowego oraz zalecenia odnośnie dalszego postępowania diagnostycznego.

 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu