Strona domowa
O programie
Szkoły w programie
Informator o słuchu
Badanie słuchu
Aktualności
Archiwum
 

Zasadniczym celem Program jest wykrycie zaburzeń słuchu,
które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania
się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.


Kontakt
skrining@ifps.org.pl
tel. 22 356 03 95
 

Zasadnicze cechy programu

Cele Programu

 • Wykrycie i ocena częstoœci występowania zaburzeń słuchu u dzieci klas I i VI szkół podstawowych w Warszawie;
 • Dšżenie do ograniczania negatywnych następstw zaburzeń słuchu;
 • Ocena częstoœci występowania szumów usznych;
 • Objęcie opiekš diagnostycznš, terapeutycznš i rehabilitacyjnš dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu;
 • Zwiększanie wiedzy i podnoszenie œwiadomoœci społecznej dotyczšcej zaburzeń słuchu - przyczyn, skutków,
  możliwoœci wykrycia i terapii, wœród dzieci i ich rodzin oraz personelu szkolnego.

Populacja objęta badaniami

 • Uczniowie szkół podstawowych na terenie 15 dzielnic m. st. Warszawy;
 • Ok. 16 tys. uczniów klas I;
 • Ok. 10 tys. uczniów VI;
 • liczba szkół - 154.

Warunek udziału w Programie

 • Podpisanie formularza zgody przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka na wykonanie badania.

Zakres badań

 • Ankieta audiologiczna dla rodzica i dla dziecka;
 • Audiometryczne badanie słuchu w zakresie częstotliwoœci 500-8000 Hz;
 • Test rozdzielnousznego słyszenia badajšcy wyższe funkcje słuchowe (DDT).

Organizacja Programu

 • Zespół Koordynatora Programu;
 • Badacze.

Koordynatorzy programu

 • prof. nadzw. dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek;
 • dr n. med. Anna Piotrowska.

Realizator Programu

 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

Organizacja badań przesiewowych

 • Równolegle w 15 dzielnicach Warszawy;
 • Badania wykonywane sš na terenie szkoły, w czasie trwania  zajęć lekcyjnych.

Termin wykonania badań przesiewowych

 • Od wrzeœnia do końca listopada oraz od marca do końca maja.

Urzšdzenia wykorzystywane do badań

 • Audiometry przesiewowe z możliwoœciš przesyłania wyników do centralnej bazy danych za pomocš Internetu.

Gromadzenie wyników

 • Wyniki przesyłane sš za pomocš bezpiecznego, szyfrowanego połšczenia do centralnej bazy danych
  zabezpieczonej przed nieautoryzowanym dostępem.

Analiza i opis wyników badań

 • Na bieżšco, przez lekarzy specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu;
 • Rodzice lub opiekunowie wszystkich zbadanych uczniów, otrzymujš informację o wyniku badania
  przesiewowego oraz informację odnoœnie dalszego postępowania diagnostycznego.

Partnerzy Programu

 • Mazowieckie Kuratorium Oœwiaty;
 • Dyrekcje oraz nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych  na terenie m. st Warszawa;
 • Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.

Materiały informacyjne

 • Informator dla rodziców / opiekunów i nauczycieli o badaniach przesiewowych słuchu,
  diagnostyce, terapii i profilaktyce zaburzeń słuchu.

Finansowanie Programu

 • Miasto Stołeczne Warszawa;
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  |  Biuro Polityki Zdrowotnej u.m. st. W-wy  |  Mazowieckie Kuratorium Oświaty  |  Polskie Towarzystwo Naukowe ZSGiKJ